• Nabór do Internatu ZSKŚiA

    • Nabór do Internatu ZSKŚiA 2020/21

    •  

     SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE ORAZ DRODZY UCZNIOWIE !  

     • Internat ZSKŚiA jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych, na które Powiat Giżycki przekazuje subwencję oświatową oraz w przypadku wolnych miejsc dla uczniów szkół niepublicznych, Powiat Giżycki przekazuje dotację.

                              ILOŚĆ MIEJSC:       151

                              POKOJE:                3 osobowe

     • Podanie o przyjęcie do internatu może złożyć uczeń, rodzic lub opiekun w sekretariacie szkoły lub internacie. O kolejności przyjęcia do naszej placówki decyduje data wpływu. Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej szkoły ( zsksia.edu.pl ) w zakładce internat.
     • Termin składania wniosków:  do 19 sierpnia 2020r(w przypadku wolnych miejsc wnioski przyjmowane są w terminie późniejszym).
     • Uczniowie, którzy w wyniku rekrutacji zakwalifikowali się do klas I-szych ZSKŚiA i ubiegają się o miejsce w internacie, będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie.
     • W przypadku, gdy ilość chętnych, ubiegających się o miejsce w naszej placówce będzie większa niż ilość przewidywanych miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie przyjęci do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Dla uczniów szkół niepublicznych podania o zamieszkanie w internacie będą rozpatrywane w drugiej kolejności z uwzględnieniem daty wpływu.
     • Wstępna lista uczniów przyjętych do internatu oraz oczekujących na miejsce będzie dostępna po zakończeniu rekrutacji do szkół średnich na stronie internetowej ZSKŚiA /zakładka internat/  20 lub 21. 08.2020r. Informację można uzyskać też telefonicznie pod numerami: 087- 428- 24-84 (sekretariat szkoły) lub 087- 428 -22-66 (internat) w godz. 10.00-14.00.

      

     • Osoba znajdująca się na liście przyjętych powinna obowiązkowo potwierdzić telefonicznie chęć zamieszkania do 26.08.2020 r, dzwoniąc pod nr 087- 428- 24-84 (sekretariat szkoły) lub 087- 428 -22-66 (internat) w godz. 10.00-14.00.  Brak potwierdzenia w ww. terminie, będzie traktowane jako zwolnienie miejsca - osoby te zostaną wpisane na listę oczekujących na miejsce w internacie. Kandydaci znajdujący się na liście oczekujących będą przyjmowani do internatu jeśli zwolnią się miejsca.

      

       • 31.08.2020 r. od godz. 14.00  rozpocznie się kwaterowanie młodzieży do internatu. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS do budynku będzie mógł wejść kandydat/wychowanek, a z nim tylko jeden rodzic/opiekun prawny zabezpieczony we własną maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe. Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo po dokonaniu formalności kwaterunkowych/ patrz informacje poniżej/ rodzic żegna się z  dzieckiem na holu głównym w tzw. wspólnej strefie publicznej, nie wchodząc na piętra, gdzie znajdują się pokoje mieszkalne. Wejście na hol budynku rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów/wychowanków odbywać się będzie rotacyjnie.

      

     Obecność rodziców/opiekunów prawnych uczniów, którzy pierwszy rok będą mieszkali w internacie jest OBOWIĄZKOWA w dniu zakwaterowania. Uczniowie , którzy mieszkali w zeszłym roku szkolnym mogą stawić się sami , o ile będą mieli ze sobą komplet podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych niżej wymienionych dokumentów /szt. 8 /, obowiązujących od tego roku szkolnego 2020/2021.

      

      

     INFORMACJE I DOKUMENTY ABSOLUTNIE WYMAGANE PODCZAS KWATEROWANIA UCZNIÓW W INTERNACIE - dotyczy również rodziców i wychowanków, którzy mieszkali w internacie w zeszłym roku szkolnym 2019/2020.  W przypadku braku dokumentów wymagających zgody i podpisu rodzica/opiekuna prawnego kandydat/wychowanek nie zostanie zakwaterowany w dniu 31.08.2020r. lub w innym terminie.

     Rodzice/opiekunowie prawni, którzy z przyczyn technicznych nie będą mogli wydrukować niezbędnych dokumentów wiążących się z przyjęciem dziecka do internatu, mogą pobrać i podpisać druki na miejscu w internacie w  dniu kwaterowania dziecka.

     Należy zapoznać się z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym warunkującymi bezpieczeństwo Waszych dzieci i Was uczniów podczas pobytu w placówce w czasie epidemii.

      

     Rodzicu,

       Przekaż kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić Twojemu dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

       Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.

       Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

       Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.

       Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.

       Pozostaw kierownikowi internatu/wychowawcy aktualny numer telefonu do kontaktu. 

      

     Wychowanku,

       Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

       Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

       Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji. 

       Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad

       Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce. 

       Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 1,5 m od rozmówcy.

       Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

       Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.

       Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

       Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

       Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 

       Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

       Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

       Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju –  załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami. 

       Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).  Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • zsksia1@wp.pl
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko
   • Inspektor Ochrony Danych: Iwona Malczyk tel. 506 358 200
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem