• Nabór do Internatu ZSKŚiA

    • Nabór do Internatu ZSKŚiA 2021/22

    • RODZICE, OPIEKUNOWIE ORAZ DRODZY UCZNIOWIE !  

     • Internat ZSKŚiA jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych, na które Powiat Giżycki przekazuje subwencję oświatową oraz w przypadku wolnych miejsc dla uczniów szkół niepublicznych, Powiat Giżycki przekazuje dotację.

      

                              ILOŚĆ MIEJSC:       151

                              POKOJE:                3 osobowe

      

     • Podanie o przyjęcie do internatu może złożyć uczeń, rodzic lub opiekun w sekretariacie szkoły lub internacie. O kolejności przyjęcia do naszej placówki decyduje data wpływu. Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej szkoły ( zsksia.edu.pl ) w zakładce internat.
     • Termin składania wniosków:  do 19 sierpnia 2020r(w przypadku wolnych miejsc wnioski przyjmowane są w terminie późniejszym).
     • Uczniowie, którzy w wyniku rekrutacji zakwalifikowali się do klas I-szych ZSKŚiA i ubiegają się o miejsce w internacie, będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie.
     • W przypadku, gdy ilość chętnych, ubiegających się o miejsce w naszej placówce będzie większa niż ilość przewidywanych miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie przyjęci do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Dla uczniów szkół niepublicznych podania o zamieszkanie w internacie będą rozpatrywane w drugiej kolejności z uwzględnieniem daty wpływu.
     • Lista uczniów przyjętych do internatu oraz oczekujących na miejsce będzie dostępna po zakończeniu rekrutacji do szkół średnich na stronie internetowej ZSKŚiA /zakładka internat, nabór do internatu ZSKŚiA 2020/2021/  23 lub 24.08.2021r. Informację można uzyskać też telefonicznie pod numerami:         087- 428- 24-84 (sekretariat szkoły) lub 087- 428 -22-66 (internat) w godz. 8.00-13.00.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

      

                              ​​​Lista przyjętych        

     1. CHĘCIŃSKI PAWEŁ 
     2. CHMIELEWSKA KATARZYNA
     3. CICHOCKI MAREK
     4. DĄBROWSKA JULIA 
     5. DYLAK JAKUB
     6. FRYDRYK AGATA 
     7. GŁADKOWSKI MICHAŁ 
     8. GOLIŃSKA ALICJA 
     9. GRAL CLAUDIA 
     10. GRUNWALD ALICJA 
     11. IWANOWSKA ALEKSANDRA
     12. JUNGIEWICZ WERONIKA 
     13. KASPEROWICZ JULIA 
     14. KOLIŃCZAK VITTORIA
     15. KRET KAROLINA 
     16. KULEWICZ ZUZANNA
     17. KUPREL Maja Karolina 
     18. KURPIEL ADAM 
     19. MICHACEWICZ JAKUB 
     20. NIZIOŁEK  OLGA  
     21. OZYGAŁA  MACIEJ 
     22. PASZKO FABIAN
     23. PASZKOWSKA ALEKSANDRA
     24. POCHODAJ WERONIKA
     25. POLCYN ANNA
     26. POPŁAWSKA ANNA 
     27. SIWIŃSKI FILIP
     28. SŁOWIKOWSKI BARTOSZ
     29. STECYK PAULINA
     30. SUSZKO BARTŁOMIEJ 
     31. TRETER NIKOLA 
     32. TYPYŁO GABRIELA 
     33. WAWER GRACJAN
     34. WAWRZYNOWICZ GABRIEL
     35. ZAŁĘSKA OLIWIA 
     36. ŻMUDA PAULINA

        

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      • Po opublikowaniu listy przyjętych do internatu, znajdujący się na niej uczniowie powinni niezwłocznie telefonicznie potwierdzić chęć zamieszkania lub ewentualną rezygnację, dzwoniąc pod nr 087- 428- 24-84 (sekretariat szkoły) lub 087- 428 -22-66 (internat) w godz. 10.00-14.00.  Brak potwierdzenia będzie traktowany jako zwolnienie miejsca - osoby te zostaną wpisane na listę oczekujących na miejsce w internacie. Kandydaci znajdujący się na liście oczekujących będą przyjmowani do internatu jeśli zwolnią się miejsca.

      

      • 31.08.2021 r. od godz. 15.00  rozpocznie się kwaterowanie młodzieży do internatu. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS do budynku będzie mógł wejść kandydat/wychowanek, a z nim tylko jeden rodzic/opiekun prawny zabezpieczony we własną maseczkę ochronną i/lub rękawiczki jednorazowe. Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo po dokonaniu formalności kwaterunkowych/ patrz informacje poniżej/ rodzic żegna się z  dzieckiem na holu głównym w tzw. wspólnej strefie publicznej, nie wchodząc na piętra, gdzie znajdują się pokoje mieszkalne. Wejście na hol budynku rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów/wychowanków odbywać się będzie rotacyjnie.

      

     Obecność rodziców/opiekunów prawnych uczniów, którzy pierwszy rok będą mieszkali w internacie jest OBOWIĄZKOWA w dniu zakwaterowania. Uczniowie , którzy mieszkali w zeszłym roku szkolnym mogą stawić się sami , o ile będą mieli ze sobą komplet podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych wymienionych niżej dokumentów /szt. 8 /, obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022.

      

     INFORMACJE I DOKUMENTY ABSOLUTNIE WYMAGANE PODCZAS KWATEROWANIA UCZNIÓW W INTERNACIE dotyczy również rodziców i wychowanków, którzy mieszkali w internacie w zeszłym roku szkolnym 2020/2021.  W przypadku braku dokumentów wymagających zgody i podpisu rodzica/opiekuna prawnego kandydat/wychowanek nie zostanie zakwaterowany w dniu 31.08.2021r. lub w innym terminie.

     Rodzice/opiekunowie prawni, którzy z przyczyn technicznych nie będą mogli wydrukować niezbędnych dokumentów, wiążących się z przyjęciem dziecka do internatu, mogą pobrać i podpisać druki na miejscu w internacie w  dniu kwaterowania dziecka.

     Należy zapoznać się z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym warunkującymi bezpieczeństwo Waszych dzieci i Was uczniów, podczas pobytu w placówce w czasie epidemii.

      

      

     Rodzicu,

     §  Przekaż kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić Twojemu dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

     §  Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.

     §  Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

     §  Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.

     §  Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.

     §  Pozostaw kierownikowi internatu/wychowawcy aktualny numer telefonu do kontaktu. 

      

     Wychowanku,

     §  Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

     §  Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

     §  Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji. 

     §  Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad

     §  Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce. 

     §  Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 1,5 m od rozmówcy.

     §  Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

     §  Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.

     §  Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

     §  Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

     §  Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 

     §  Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

     §  Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

     §  Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju –  załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami. 

     §  Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).  Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

      

      

     DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ, POBRANIA I PODPISU NIEZBĘDNE DO PRZEKAZANIA WYCHOWAWCOM W TRAKCIE KWATERUNKU

     1. Regulaminem Internatu -pdf

     REGULAMIN_UJEDNOLICONY_ZE_ZM._COVID.pdf

     2. Procedurami postępowania obowiązującym na czas trwania epidemii COVID-19 pdf

     PROCEDURY_BEZPIECZENSTWA.pdf

      

     POBIERZ I PODPISZ:

     3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zapoznania się z treścią Regulaminu Internatu, Procedur COVID-19, materialnej odpowiedzialności, płatności za wyżywienie i pobyt w internacie oraz kontaktu z kadrą pedagogiczną

     1._Oswiadczenie_rodzicaopiekuna_prawnego_dotyczace_zapoznania_sie_z_trescia_Regulaminu_Internatu.pdf

      

      

     4. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pomiar temperatury oraz niezwłoczne stawiennictwo w przypadku objawów chorobowych

     2._Oswiadczenie_dotyczace_wyrazenia_zgody_na_pomiar_temperatury_oraz_niezwloczne_stawiennictwo_w.pdf

      

      

     5. Oświadczenie wychowanka w związku z zamieszkaniem w Internacie ZSKŚiA w Giżycku w czasie stanu epidemii

     3._Oswiadczenie_wychowanka_w_zwiazku_z_zamieszkaniem_w_Internacie.pdf

      

      

     6. Klauzula  informacyjna  i zgoda na publikację wizerunku dziecka – RODO -pdf

     4._Klauzula__informacyjna__i_zgoda_na_publikacje_wizerunku_dziecka_____RODO.pdf

      

      

     7.Zgoda na uczestnictwo w zajęciach organizowanych poza internatem - pdf

     5.Zgoda_na_uczestnictwo_w_zajeciach_organizowanych_poza_internatem.pdf

      

      

     8. Zgoda na wyjazd w ciągu tygodnia nauki - pdf

     6.Zgoda_na_wyjazd_w_ciagu_tygodnia_nauki.pdf

      

      

     9. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego i wychowanka na wykonanie badania profilaktycznego/kontrolnego

     7._Oswiadczenie_rodzicaopiekuna_prawnego_i_wychowanka_na_wykonanie_badania_profilaktycznegokontr.pdf

      

      

     10. Potwierdzenie dokonania opłaty /blankiet pocztowy, poświadczenie/wydruk opłaty dokonanej przez internet /za pobyt w internacie we wrześniu na kwotę ogółem 372,00zł / z rozbiciem na 312,00 wyżywienie + 60,00zł opłata stała/.

      

     Wpłaty za internat nie można dokonać bezpośrednio w ZSKŚiA lub Internacie ZSKŚiA.

     Wpłat dokonujemy na konto szkoły, do której uczęszczać będzie dziecko. Numery kont i adresy poszczególnych szkół są w zakładce „ internat/opłata numery kont”.

      

      

      

      

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

                                                    Kierownik internatu oraz kadra pedagogiczna

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • zsksia1@wp.pl
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko
   • Inspektor Ochrony Danych: Iwona Malczyk tel. 506 358 200
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem