• Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1

     • Informacje

              W okresie ferii letnich (lipiec, sierpień) na bazie internatu działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1. Schronisko zabezpiecza 100 miejsc noclegowych oraz oferuje  możliwość całodniowego wyżywienia. Goście przebywający w schronisku mogą korzystać z obiektów sportowych szkoły za dodatkową opłatą.

       

       

      Internat

      Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska

      i Agrobiznesu w Giżycku

      ul. Smętka 7

      11 - 500 Giżycko

       

      Kontakt:

      Tel.  0/87/428-22-66  /bezpośredni do internatu/

      0/87/428-24-84   /przez sekretariat szkoły/

      Fax:  0/87/428-54-84

       

                             

     • Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr1

     •  

      REGULAMIN

      SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO NR 1

      W GIŻYCKU

       

       

      I. Zadania i nazwa

      Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest : zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa i sportu jako aktywnych form wypoczynku, przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk młodzieżowych, integracja dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich umiejętności współżycia w grupie.

      Szkolne  Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Giżycku

      ul.Smętka 7

      11-500 Giżycko

      Tel. 0-87-428-22-66  

       

       

      II. Postanowienia ogólne

       

      1. Zasady funkcjonowania określa Statut  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1  

      w Giżycku / Uchwała nr XL/314/2006 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28.03.2006r/.

      1. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 określa Regulamin Schroniska.
      2. W recepcji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego znajduje się jego Statut,  Regulamin Schroniska, Książka Skarg i Wniosków, mapy i foldery  okolic oraz najważniejsze numery telefonów alarmowych.
      3. Opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podopiecznych, sprawując nad nimi całodobową opiekę. Są zobowiązani  nocować w schronisku razem z uczestnikami grupy.
      4. W schronisku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00,
      5. Pracownik recepcji pełniący dyżur nocny, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach 22.00-6.00
      6. Odstępstwa / od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach /dotyczy wyjść grupy zorganizowanej wraz z opiekunem/ za zgodą kierownika lub dyrektora schroniska.

       

       

       

       

       

         III. Prawa gości Schroniska:

       1. Grupa, która dokonała rezerwacji ma prawo do zakwaterowania w pomieszczeniach odpowiadających dokonanej rezerwacji.
       2. Goście mają prawo do korzystania z ogólnodostępnych urządzeń Schroniska.
       3. Goście Schroniska mają prawo oczekiwać pomocy w sytuacjach losowych.
       4. Goście Schroniska mają prawo do dokonania wpisu w „Książce skarg i wniosków”.
       5. Całodziennego wyżywienia w wyznaczonych godzinach posiłków/ w stołówce obowiązuje samoobsługa/:
        • śniadanie   7.00-7.30
        • obiad         14.00-15.00
        • kolacja      18.00-19.00

       

      IV. Schronisko zobowiązuje opiekunów oraz ich podopiecznych do:

      1. Zapoznania się z Regulaminem Schroniska i jego przestrzegania.
      2. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
      3. Zakazu posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne  

      i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.

      1. Zachowania ładu i porządku w pokojach, na korytarzach i w sanitariatach.
      2. Częściowej segregacji śmieci na odpady mieszane, zgniecione butelki plastikowe po napojach oraz papier, karton.
      3. Punktualnego przychodzenia na posiłki.
      4. Spożywania posiłków w miejscu do tego wyznaczonym.
      5. Dbania o powierzone mienie.

       

       

      V. Odpowiedzialność schroniska za przedmioty wartościowe

      1.   Osoby przebywające w schronisku są zobowiązane do zabezpieczenia we własnym zakresie posiadanych przedmiotów    wartościowych.

      2.   Dyrektor schroniska nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zaginione            przedmioty wartościowe.

      VI. W schronisku zabrania się:

      1. Uprawiania gier hazardowych.
      2. Sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu.
      3. Sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków).
      4. Palenia tytoniu.
      5. Siadania na parapetach okien.
      6. Używania i podłączania własnych urządzeń elektrycznych, typu czajnik, grzałka,          piecyki elektryczne, farelki itp.
      7. Przemieszczania mebli w pokoju oraz  przenoszenia sprzętu do innych pomieszczeń.
      8. Wprowadzania na teren placówki osób obcych.

      W szczególnych przypadkach odwiedziny osób obcych możliwe są w porozumieniu  

      z pracownikiem schroniska-odpowiedzialność za wprowadzonych gości ponoszą opiekunowie grup.

       

       

      VII. Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu schroniska

       

       1. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia sprzętu i wyposażenia schroniska należy zgłaszać pracownikom placówki bezpośrednio po ich stwierdzeniu.
       2. Dyrektor schroniska doraźnie ustala wysokość kwoty odszkodowania, którą zobowiązany jest wnieść opiekun grupy lub organizator wypoczynku.
       3. W razie przekroczenia regulaminu Schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, Dyrektor schroniska lub wyznaczony przez niego pracownik, jest upoważniony   do usunięcia korzystającego z pobytu w schronisku, a ponadto do zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły, uczelni, organizacji, biura turystycznego.

       

       

       VIII. Zasady zakwaterowania

      1. Kwaterowanie grup młodzieży następuje w dniu wcześniej ustalonym przez organizatora wypoczynku, w porozumieniu z Dyrektorem schroniska.
      2. Opiekunowie młodzieży w dniu kwaterunku zobowiązani są do potwierdzenia Dyrektorowi lub Kierownikowi schroniska imiennych list wszystkich uczestników obozu, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją miejsc noclegowych.
      3. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora lub kierownika schroniska.
      4. Dyrektor lub kierownik schroniska przekazuje  opiekunom klucze do pokoi mieszkalnych.

       

      IX. Zasady wykwaterowania

      1. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek :

      a/ dopilnowania posprzątania pokoi przez swoich podopiecznych,

      b/ zdania przekazanych kluczy/w przypadku zaginięcia klucz dorabia na własny koszt/.

      1. W trakcie wykwaterowania osoba wyznaczona przez dyrektora lub kierownika schroniska sprawdza, stan pokoi i innych użytkowanych pomieszczeń. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń bądź braków wyposażenia sporządza protokół, który  przekazuje organizatorowi wypoczynku, w celu pokrycia kosztów napraw lub braków.

       

      X. Postanowienia końcowe

       1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika placówki.
       2. Potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Schroniska są podpisy organizatorów/opiekunów grup zorganizowanych, korzystających z bazy Schroniska.

       

       

      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

      Giżycko, dnia 26.06.2006r.

       

       

       

       

       

                                                                                                   

       

       

       

       

       

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Iwona Malczyk tel. 506 358 200
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem