• Rekrutacja

     • Warunki rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

      I. Podstawa prawna:
      1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) w zakresie uregulowanym w art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
      2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) – Rozdział 6. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek;
      3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586);
      4. Zarządzenie Nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych;
      5. Zarządzenie nr 15 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia.

      II. Kryteria przyjęcia
      1) O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej oraz klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia, mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum, którzy:
      a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
      b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.
      2) O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej będzie decydować suma punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminu gimnazjalnego oraz ze świadectwa ukończenia gimnazjum.
      3) Ze świadectwa ukończenia gimnazjum będą przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, jak również za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
      4) Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji w zależności od wybranego oddziału/ rozszerzonego bloku kształcenia:

      Klasa

      Przedmioty punktowane

      wszystkie

      j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

       

       


      5) Osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
      a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
      b) szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
      – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
      – osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
      6) Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów, w tym:
      a) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 punktów,
      b) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech zajęć edukacyjnych – języka polskiego matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

      III. Sposób przeliczania punktów
      1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą liczbę punktów:
      a) punkty za oceny z czterech przedmiotów – razem 72 punkty

      Ocena

      Suma punktów

      celujący

      18 punktów

      bardzo dobry

      17 punktów

      dobry

      14 punktów

      dostateczny

      8 punktów

      dopuszczający

      2 punkty

       

       

       

       

       

       

      b) punkty za szczególne osiągnięcia – razem maksymalnie 28 punktów
      – uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
      – uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
      a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
      b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
      c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
      – uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
      a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
      b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
      c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
      d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt;
      e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
      f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
      – uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
      a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt;
      b) krajowym – przyznaje się 3 pkt;
      c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt;
      d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

      W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
      – aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 pkt.
      2. Egzamin gimnazjalny
      W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
      c) Języka polskiego;
      d) Historii i wiedzy o społeczeństwie;
      e) Matematyki;
      f) Przedmiotów przyrodniczych
      g) Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
      – mnoży się przez 0,2;
      Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów np.: 100 % zdawalności x0,2 = ilość punktów.
      3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności (uzyskują sumę punktów 200), jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

      IV. Kryteria dodatkowe
      1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
      2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
      – wielodzietność rodziny kandydata
      – niepełnosprawność kandydata
      – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
      – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
      – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
      – samotne wychowanie kandydata w rodzinie
      – objęcie kandydata pieczą zastępczą.
      Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

      V. Terminy
      1. WNIOSEK o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem wybranych oddziałów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym składają kandydaci lub ich opiekunowie bezpośrednio w sekretariacie szkoły w terminie od 7 maja do 12 czerwca 2018r. do godz. 14.00;
      2. W terminie od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do podania o przyjęcie do szkoły, absolwenci gimnazjów składają w sekretariacie szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
      3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas oraz kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 2 lipca 2018r. o godz. 14.00.
      4. Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych obowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:
      a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – o ile nie zostały one złożone na etapie rekrutacji;
      b) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
      – w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.
      Kandydaci do szkół zawodowych umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, otrzymują ze szkoły, w terminie do 4 lipca 2018 r., skierowanie na badania lekarskie.
      5. Ostateczne ogłoszenie listy przyjętych do poszczególnych klas i nieprzyjętych nastąpi dnia 11 lipca 2018r. do godz. 14.00.
      6. Do 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00 dyrektorzy szkół informują kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • zsksia1@wp.pl
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko
   • Inspektor Ochrony Danych: Klaudia Gzinka tel. 533 327 053 e-mail: gzinka@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem