• ​​​​​

      

     RODZICE, OPIEKUNOWIE ORAZ DRODZY UCZNIOWIE !  

     • Internat ZSKŚiA jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych, na które Powiat Giżycki przekazuje subwencję oświatową oraz w przypadku wolnych miejsc dla uczniów szkół niepublicznych, Powiat Giżycki przekazuje dotację.

      

                              ILOŚĆ MIEJSC:       151

                              POKOJE:                3 osobowe

      

     • Podanie o przyjęcie do internatu może złożyć uczeń, rodzic lub opiekun w sekretariacie szkoły lub internacie. O kolejności przyjęcia do naszej placówki decyduje data wpływu. Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej szkoły ( zsksia.edu.pl ) w zakładce internat.
     • Termin składania wniosków:  do 19 sierpnia 2022r(w przypadku wolnych miejsc wnioski przyjmowane są w terminie późniejszym).
     • Uczniowie, którzy w wyniku rekrutacji zakwalifikowali się do klas I-szych ZSKŚiA i ubiegają się o miejsce w internacie, będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie.
     • W przypadku, gdy ilość chętnych, ubiegających się o miejsce w naszej placówce będzie większa niż ilość przewidywanych miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie przyjęci do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Dla uczniów szkół niepublicznych podania o zamieszkanie w internacie będą rozpatrywane w drugiej kolejności z uwzględnieniem daty wpływu.
     • Wstępna lista uczniów przyjętych do internatu oraz oczekujących na miejsce będzie dostępna po zakończeniu rekrutacji do szkół średnich na stronie internetowej ZSKŚiA /zakładka internat, nabór do internatu ZSKŚiA 2022/2023/  22 lub 23. 08.2022r. Informację można uzyskać też telefonicznie pod numerami: 087- 428- 24-84 (sekretariat szkoły) lub 087- 428 -22-66 (internat) w godz. 10.00-14.00.

      

     • Osoba znajdująca się na liście przyjętych powinna obowiązkowo potwierdzić telefonicznie chęć zamieszkania do 26.08.2022 r, dzwoniąc pod nr 087- 428- 24-84 (sekretariat szkoły) lub 087- 428 -22-66 (internat) w godz. 10.00-14.00.  Brak potwierdzenia w ww. terminie, będzie traktowane jako zwolnienie miejsca - osoby te zostaną wpisane na listę oczekujących na miejsce w internacie. Kandydaci znajdujący się na liście oczekujących będą przyjmowani do internatu jeśli zwolnią się miejsca.

      

     • 31.08.2022 r. od godz. 15.00  rozpocznie się kwaterowanie młodzieży do internatu oraz podpisanie przez wychowanka internatu i rodzica/opiekuna prawnego dziecka dokumentów regulujących pracę wychowawczo- opiekuńczą placówki

      

     obecność rodziców/opiekunów prawnych uczniów, którzy pierwszy rok będą mieszkali w internacie w dniu zakwaterowania jest OBOWIĄZKOWA .

      

     Rodzicu,

       Przekaż kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić Twojemu dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

       Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.

       Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli dziecko ma objawy infekcji.

       Pozostaw kierownikowi internatu/wychowawcy aktualny numer telefonu do kontaktu. 

     Wychowanku,

       Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

       Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji. 

       Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

       Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 

       Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

       Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

      

      Potwierdzenie dokonania opłaty /blankiet pocztowy, poświadczenie/wydruk opłaty dokonanej przez internat /za pobyt w internacie we wrześniu na kwotę ogółem...  / z rozbiciem na... wyżywienie... opłata stała/.

     Wpłaty za internat nie można dokonać jedynie przelewem na konto Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. Numer konta znajduje się w zakładce opłaty i numer konta.

       

      

      

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

                                                    Kierownik internatu oraz kadra pedagogiczna

      

      

      

      

      

      


     Kierownik Internatu i Kadra Pedagogiczna serdecznie zapraszają wszystkich rodziców i opiekunów do systematycznego kontaktu w celu osiągnięcia optymalnych efektów w wychowaniu i rozwoju Państwa dziecka /podopiecznego/.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • zsksia1@wp.pl
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Iwona Malczyk tel. 506 358 200
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem